15.1 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Divendres, 31 març 2023
Els nou regidors del govern, amb la mà alçada
Durant el ple de l'Ajuntament

El pressupost és de 21.280.000 €, el del Centre Cultural de 101.200 euros

En el Ple de l’Ajuntament de dia 19 de desembre de 2022 es va aprovar el pressupost per a aquest 2023. Transcorregut el període d’exposició pública, aquest important document que marca el ritme del que fa i faran els nostres polítics està a l’abast de tothom al portal de transparència que hi ha a la pàgina web de l’Ajuntament.

Tot seguit us oferim quatre pinzellades d’aquest document mal de llegir però alhora molt interessant  (són pàgines i més pàgines de números), molt important per saber com gasta o inverteix l’Ajuntament els nostres doblers, i més enguany que és any electoral i ben segur d’aquí al 28 de maig moltes de les partides s’hauran fet ben avall, cosa ben normal governi qui governi en un any on tots els polítics es juguen governar o estar a l’oposició.

És molt difícil desxifrar completament els pressuposts perquè moltes de les partides estan esmentades a diferents llocs i fer-ho acuradament seria una feinada, però vet aquí algunes de les que hem considerat més destacades o més curioses.

Inversions més destacades

Reforma de l’edifici del parc municipal

60.000

Inversions en edificis municipals

46.000

Semàfors dissuasoris

8.000

Instal·lació de plaques fotovoltàiques a edificis públics

42.000

Adquisició de solars al jaciment dels Closos de can Gaià

50.000

Adquisició d’un immoble a s’Horta (1a anualitat)

150.000

Condicionament per a aparcament al  c/ Rocaberti

70.000

Condicionament per a aparcament al c/ Campos

50.000

Dotació de serveis del nou CEIP

130.000

Porxada al pati CEIP Joan Capó

30.000

Pistes de pàdel a Portocolom

180.000

Nou equipament per al poliesportiu Guillem Timoner

32.000

Actuacions de condicionament de la síquia de la vila

50.000

Material per a la pista d’atletisme

20.000

Reforma del dipòsit d’aigua potable

90.000

Redacció del Pla Municipal de Protecció Civil

15.000

Redacció del Pla de Mobilitat del Nucli Urbà de Felanitx

10.000

Redacció del projecte de recuperació de jardins municipals

30.000

Redacció del projecte de l’auditori

50.000

Redacció del projecte d’ampliació del poliesportiu Guillem Timoner

20.000

 

Despeses

1

Despeses de personal

8.878.009

2

Béns corrents i serveis

9.661.450

3

Despeses financeres

50.000

4

Transferències corrents

1.287.941

5

Inversions reals

1.302.500

6

Transferències de capital

100.000

7

Actius financers

100

8

Passius financers

0

Total

21.280.000

 

Ingressos

1

Imposts directes

8.190.000

2

Imposts indirectes

853.000

3

Taxes i altres ingressos

4.690.800

4

Transferències corrents

6.133.000

5

Ingressos patrimonials

373.100

6

Transferències de capital

0

7

Actius financers

100

8

Passius financers

1.040.000

Total

21.280.000

 

Pel que fa als ingressos, per a l’impost sobre béns immobles (IBI) s’ha estimat una previsió d’ingressos de 6.440.000 €

S’incrementen en 120.000 euros les previsions d’ingressos de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, atesa la contínua evolució a l’alça en la seva recaptació durant els darrers exercicis, i pel mateix motiu igualment s’incrementa en 30.000 euros la previsió d’ingressos de l’impost sobre activitats econòmiques.

La principal modificació és l’increment de la previsió d’ingressos per al 2023 en 100.000 euros a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per la gran quantitat de llicències d’obra que es demanen.

Previsió d’ingressos

IBI de naturalesa rústica

1.910.000 €

IBI de naturalesa rústica, comprovacions i inspecció

40.000 €

IBI de naturalesa urbana

4.530.000 €

Impost de vehicles de tracció mecànica

1.260.000 €

Impost d’increment de valors de terrenys de naturalesa urbana

220.000 €

Impost d’activitats econòmiques

230.000,00 €

Impost de construccions, instal·lacions i obres

850.000 €

Vedats de caça

3.000 €

Abastiment d’aigua potable

345.000 €

Taxa de clavegueram

390.000 €

Taxa per recollida de fems

778.000 €

Taxa per incineració de fems

1.510.000 €

Taxes per llicències urbanístiques

260.000 €

Servei de la grua municipal per retirada de vehicles

25.000 €

Taxa de llicències d’obertura d’establiments

5.000 €

Entrada de vehicles i reserva de via pública

95.000 €

Ocupació d’empreses explotadores i subministraments

170.000 €

Ocupació d’empreses de serveis de telecomunicacions

25.000 €

Ocupació amb taules i cadires

50.000 €

Compensació de Telefónica de España s.A.

60.000 €

Taxa per llocs públics i casetes

40.000 €

Ocupació de la via pública, escombraries, etc.

20.000 €

Taxa de caixers automàtics

5.000 €

Preu públic d’activitats en instal·lacions esportives

320.000 €

Multes d’infraccions urbanístiques

5.000 €

Multes d’infraccions de trànsit

160.000 €

Sancions administratives

5.000 €

Participació en els tributs de l’Estat

4.470.000 €

Aportació per despeses del Jutjat de Pau

3.000 €

Projecte AODL Felanitx

27.000 €

Projecte Joves Qualificats

135.000 €

Projecte Alternativa Felanitx

180.000 €

Projecte Reactiva Felanitx

280.000 €

Projecte SOIB Dona

15.000 €

Fons de Cooperació Local CIM

226.000 €

Sosteniment d’escoletes municipals

260.000 €

CIM. Aportació al programa Acció Social

415.000 €

Aportació de la reforma de l’edifici del parc municipal

60.000 €

Explotació de platges

330.000 €

 

L’estimació del total d’aquest capítol d’ingressos experimenta un increment del 5,84 % respecte de l’exercici anterior, és a dir, uns 258.000 € Cal destacar l’increment (113.000 euros) dels ingressos de la recollida selectiva (fraccions), ateses les previsions realitzades d’acord amb la posada en marxa del nou servei de recollida de residus.

Previsió de sortides

Lloguer de màquines per control d’ORA

26.000 €

Redacció del Pla General d’Ordenació Urbana

76.000 €

Subvenció per a la rehabilitació d’immobles

40.000 €

Subvenció per a la rehabilitació de façanes

60.000 €

Manteniment de voravies

80.000 €

Manteniment de vies públiques

50.000 €

Manteniment d’infraestructura de clavegueram

60.000 €

Manteniment d’infraestructura d’aigua potable

30.000 €

Servei de recollida de fems

1.500.000 €

Recollida selectiva de fraccions i voltants dels contenidors

60.000 €

Gestió dels parcs verds i recollida de voluminosos

330.000 €

Seguiment del contracte de recollida de residus

20.000 €

Servei d’eliminació de fems (incineradora)

1.100.000 €

Recollida i eliminació de fems no domiciliari

200.000 €

Neteja viària

600.000 €

Enllumenat nadalenc

14.000 €

Servei de manteniment d’enllumenat públic

570.000 €

Servei de vigilància mediambiental

76.000 €

Servei de control de plagues

32.000 €

Servei de canera municipal i recollida d’animals

25.000 €

Aportació al concessionari de l’escoleta de Felanitx

121.241 €

Aportació al concessionari de l’escoleta de Portocolom

113.900 €

Aportació al concessionari de l’escoleta de Cas Concos

77.600 €

Subvencions a amipas

12.000 €

Subvencions a col·legis (adquisició de llibres…)

25.000 €

Ajuda al transport d’estudis no obligatoris

38.000 €

Ajuda a famílies per a l’adquisició de productes tecnològics

15.000 €

Neteja dels col·legis s’Algar, Migjorn i Reina Sofia i altres

88.000 €

Neteja, vigilància i consergeria del col·legi Joan Capó

70.000 €

Aportació a la Fundació Escola de Música

210.000 €

Actuacions de la Banda de Música

42.350 €

Setmana de la Música

10.000 €

Teatre

10.000 €

Festes populars de Felanitx

78.250 €

Festes populars de Portocolom

36.000 €

Festes populars de s’Horta

12.750 €

Festes populars de Cas Concos

12.750 €

Verbenes i recitals

92.250 €

Festes populars de llogarets

22.700 €

Administració general de l’àrea d’Esports

165.599 €

Instal·lacions esportives

*algunes d’incloses a inversions

1.484.500

Fires

58.000 €

Mercats, abastiments i llotges

87.583 €

Adobar camins

92.973 €

Estudi i exposició del futbol felanitxer

5.000 €

Retribucions d’alts càrrecs

235.409 €

Quotes de la seguretat social

76.625 €

Despeses de representació i protocol de la corporació

8.000 €

Dietes

73.600 €

Aportacions a partits polítics

21.000 €

Òrgans de govern

414.635 €

 

Per l’especial naturalesa de les activitats subvencionades, i la dificultat en promoure la concurrència pública, es concedeixen de forma directa les següents subvencions:

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (desenvolupar projectes en països amb carències socioeconòmiques)

17.000 €

Universitat de les Illes Balears (prospeccions arqueològiques desenvolupades en el jaciment arqueològic Closos de can Gaià)

12.000 €

Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà (museu referit a la història del nostre municipi)

40.000 €

Associació Dacesma (prevenció, atenció, rehabilitació i investigació del dany cerebral sobrevingut)

14.000 €

Aproscom Fundació (defensa dels drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies)

13.750 €

Associació Estel de Llevant (manteniment de les accions i projectes d’atenció a les persones afectades per malalties mentals de la comarca del Llevant, així com el manteniment del centre social de l’Associació)

12.250 €

Fundació Felanitx per a la Música i les Arts Escèniques (gestió, promoció i suport, sense afany de lucre de la música i dansa. Conservatori i escola de música)

200.000 €

Associació Hotelera de Portocolom (promoció turística i d’imatge de Portocolom mitjançant assistència a fires i altres esdeveniments)

4.000 €

Fundació Cementeri Parroquial de s’Horta

(manteniment del cementeri)

10.000 €

Club Triatló Portocolom

(foment de l’activitat esportiva internacional)

40.000 €

Parròquia de Sant Miquel de Felanitx

(reforma del convent de Sant Agustí)

5.000 €

darreres notícies

et pot interessar

Marta Obrador Barceló, Actriu, professora de música i directora del Davallament

“El Davallament tot narrat era pesat, per això enguany introduïm text als actors”