19.3 C
Felanitx

setmanari d'interessos locals

Dijous, 24 juny 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

L’equip d’assistència arqueològica i etnològica que va decidir crear Ports IB per orientar les obres de rehabilitació i reparació de l’empedrat del moll de la Duana de Portocolom —liderat per l’àrea de Patrimoni del Consell de Mallorca i que inclou experts arqueòlegs i un marger— ha presentat el protocol d’actuació a la Comissió de Seguiment del projecte.

El protocol elaborat pels experts defineix les pautes de desmuntatge, actuació i muntatge per conjugar la preservació patrimonial de l’empedrat amb la necessària intervenció tècnica que permetrà assegurar l’operativitat de la infraestructura portuària.

El document ha tengut en compte la informació extreta a partir de les tres cales fetes fa unes setmanes pels experts en la matèria, així com l’anàlisi de la documentació i els projectes anteriors consultats a l’Arxiu Històric del Regne de Mallorca.

Des del punt de vista arqueològic, segons la nota de premsa de Ports IB, les principals conclusions que s’han tengut en compte per definir el protocol són les que es detallen tot seguit.

Els tècnics informen de les conclusions dels experts

El tram analitzat es va realitzar en una sola fase constructiva que, probablement, va tenir lloc entorn del segle XIX. Per a la realització d’aquesta estructura es va utilitzar un mateix sistema constructiu a partir de tres filades de carreus rectangulars col·locats en sec que s’assenten sobre d’una banqueta que sobresurt lleugerament sobre la vertical del moll. Per davall de la banqueta apareix una fonamentació realitzada amb grans pedres d’aspecte bastant bast que es troben disposades de manera molt més irregular.

La potència d’aquesta fonamentació és variable. A la banda sud del moll tan sols es documenta una sola filada de pedres. En canvi, al davall de la base de la zona on actualment se situa la grua de varada s’observa una fonamentació d’un metre d’altura que està realitzada amb quatre filades de blocs. Aquesta diferència podria tenir relació amb l’oscil·lació batimètrica de la zona. A l’extrem sud del moll també s’ha documentat un terraplè d’uns quatre metres d’amplada que reforça la base del moll.

En el transcurs de la inspecció s’han observat alguns forats a la fonamentació de l’estructura que han provocat els desplaçament d’alguns blocs. És molt probable que aquesta sigui la causa dels desperfectes actuals que s’observen en aquesta zona del moll.
Les actuacions que s’han de realitzar haurien de combinar unes bases de formigó com a fonaments i una reconstrucció dels elements de pedra seguint la tècnica constructiva original per tal de conservar la fesomia autèntica del moll.

A partir d’aquestes conclusions, el protocol defineix els següents elements i tècniques que, des del punt patrimonial, mereixen ser preservats a tot l’empedrat de la Duana, tant del carrer Cristòfol Colom com del carrer dels Pescadors, i també el moll comercial.

  1. El cantell del mur d’atracament format per tres filades de carreus de pedra acabats a punxó que formen i caracteritzen el moll de la Duana. Aquestes pedres presenten junta amb morter d’assentament i, per tant, se’n respectarà la tècnica constructiva. Per reposicionar-les correctament, en el moment de la retirada de tots el carreus, es numeraran i es geolocalitzaran dins el marc del moll per tal de facilitar-ne la recol·locació al mateix lloc. En el cas del cantell amb enrasament de la zona sud del moll també es numeraran les pedres que formen la línia d’enrasament interior.

  2. La primera filada de pedra de la banqueta de fonamentació.

  3. L’empedrat superior que tanca el conjunt format per pedres treballades a punxó. Es respectarà el gruix i la tècnica constructiva, assentant la pedra damunt un morter que permeti conservar la gruixa de l’empedrat al mateix temps que respecti el patró poligonal o capserrat original. Amb el benentès que s’emprarà la pedra original.

  4. Es respectarà l’encintat de pedra que forma part de l’empedrat original.

  5. Es mantindrà el material, l’aspecte i les dimensions de l’escala al seu lloc original. Per reposicionar-los correctament, en el moment de la retirada de tots el carreus es numeraran.

  6. S’haurà de retirar la llosa de formigó de suport de la zona on actualment treballa la grua de varada reposant l’empedrat amb la mateixa tècnica i prescripcions que a la resta del moll. En el mateix sentit es retiraran aquells elements de mobiliari urbà o d’instal·lacions que contravenguin el contingut de la fitxa de catàleg.

  7. La pedra nova que s’hagi de fer servir ha de presentar les mateixes característiques que la pedra original. Abans de procedir a col·locar-les l’equip redactor del projecte haurà de presentar una proposta respecte del material triat i la col·locació.

És important destacar —explica la nota de premsa de Ports IB— que les prospeccions subaquàtiques i terrestres realitzades confirmen la necessitat de crear estructures de formigó per tal de preservar l’estabilitat del moll, atès que actualment existeixen forats a la fonamentació i que, tal com conclouen els experts, aquesta és probablement la causa dels desperfectes que s’observen a aquesta zona.

Per altra banda, una altra important troballa fruit de les prospeccions ha estat el reconeixement de l’important valor de la banqueta de fonamentació sobre la qual descansen les pedres del cantell. Aquest descobriment ha estat ràpidament incorporat al projecte per tal d’adaptar els procediments d’actuació que solucionaran els actuals problemes d’inestabilitat.

El protocol ha estat presentat a la Comissió de Seguiment que es va crear. A partir d’ara els membres podran estudiar-lo i fer-hi les aportacions i comentaris que considerin oportuns.

Una vegada afegides les aportacions que tècnicament siguin raonables i viables, i després de l’aprovació final del protocol per part de l’àrea de Patrimoni del Consell, així com per la direcció d’obra, s’iniciaran les obres de desmuntatge i reforç del moll amb les tècniques constructives més respectuoses i segures.

El Bloc exigeix respectar al màxim la tècnica constructiva original

El sendemà de fer-se públic el parer de Ports IB, el Bloc per Felanitx, també en una nota de premsa, exigia respectar al màxim la tècnica constructiva original. “Si bé aquest informe té en compte els elements patrimonials a conservar, dona via lliure a Ports a dissenyar la tècnica constructiva que trobi més oportuna”. Pel que fa al retorn de la grua i a la utilització de l’esplanada del moll com a zona industrial per treure barques, “sembla que no s’està cercant cap alternativa, com podria ser el Moll Comercial o un possible conveni amb el Club Nàutic”. A l’espai cedit al Bloc, a la darrera pàgina, expliquen amb més detall el seu parer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

darreres notícies

et pot interessar